วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551

e-learning

วันศุกร์, ตุลาคม 17, 2008
e-learning
2.1 e-learning
http://cs.ssru.ac.th/sodazaa/Internet/Test.php
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

http://www.josephyouth.th.gs/web-j/angsawang1
นายปรีชา แจ้งสว่าง และนายวีระวุฒิดวงน้อย

http://www.khaosingtoe.th.gs/web-k/ompa/shool.htm

http://www.radompon.com/wb025.php

http://e-learning.tu.ac.th/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://e-learning.mfu.ac.th/
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://regelearning.payap.ac.th/
มหาวิทยาลัยพายัพ

http://elearning.utcc.ac.th/lms/main/default.asp
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

http://md.rmutk.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

http://e-learning.kku.ac.th/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://space.kbu.ac.th/el/index.asp
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

http://elearning.dusit.ac.th/xedu/Home.aspx
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

http://sutonline.sut.ac.th/moodle/mod/resource/view.php?id=7790
มหวิทยาลัยเทคโนดลยีสุรนารี

http://www.academic.hcu.ac.th/e-learning/e-learning.html
มหวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ


2.2 แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
http://www.josephyouth.th.gs/web-j/angsawang1
นายปรีชา แจ้งสว่าง และนายวีระวุฒิดวงน้อย

เหตุผลที่สนใจ
ในบทเรียน นี้ก็จะประอบไปด้วย
ความหมายของการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายความปลอดภัยระบบเครือข่าย
การตรวจซ่อมหาจุดอ่อนของระบบ
ออกแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตwiless lan TCP/Ipและ อินเตอร์เน็ต
ใส้ใยแก้วนำแสง การติดตั้ง connetor รวมไปถึงการออกแบบระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
บทนำ ทฤษฏีและหลักการ วิธีการศึกษา ผลการวิจัย สรุป รวมไปถึงการรายงานเกี่ยวกับเครือข่ายความเร็วสูง(SDH)

ไม่มีความคิดเห็น: