วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

ออกข้อสอบเรื่องอีเทอร์เน็ต
1.การเชื่อมต่อเครือข่ายอีเทอร์เน็ตเชื่อมต่อโดยวิธีใด
ก.ใช้วิธีการส่งสัญญาณแบบเบสแบนด์
ข.ส่งโดยผ่านคอมพิวเตอร์
ค.ส่งผ่านการเชื่อมต่อ
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ก.
2.อีเทอร์เน็ตถูกพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยใด
ก.มหาวิทยาลัย Hawaii
ข. มหาวิทยาลัย Xerox
ค.มหาวิทยาลัยทุกแห่ง
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ก.
3.ใครเป็นผู้พัฒนาอีเทอร์เน็ตขึ้น
ก. Xerox
ข. Alohaค. Access
ง. Detection
ตอบ ข.
4.อีเทอร์เน็ตได้พัฒนามาจากรากฐานบนเครือข่ายใด
ก. In-house Tecgnolohy
ข. Digital Eqripment
ค. Packet Radio
ง.ทุกเครือค่าย
ตอบ ค.
5. ความหมายของIEEE 802.3คือข้อใด
ก.เป็นเครือที่มีความเร็วสูง
ข.เป็นเครือข่ายที่มีความเร็วสูงการส่งข้อมูล 10 เมกะบิตต่อวินาที
ค.การส่งข้อมูล
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ข.
6.คอมพิวเตอร์มีการรับส่งข้อมูลบนสายของอะไร
ก.เคเบิล
ข.ทองแดง
ค.สายไฟ
ง.แพ็กเกต
ตอบ ก.
7. IEEE 802.2มาคู่กับอะไร
ก.CSMA/CD
ข. MAN
ค. LLC
ง. IBM
ตอบ ค.
8.ฟาสต์อีเทอร์เน็ตมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ก.อีเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ข.เวอร์ชั่นหนึ่งของอีเทอร์เน็ต
ค.กราฟิกดีไซน์
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ก.
9.ข้อใดไม่เป็นการทำงานของ IEEE802.3z
ก.เพิ่มความเร็วของ Switch-to-Server Link
ข.การเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล
ค.ส่งข้อมูลระหว่างตัว Gigabit switch กับ Serverประสิทธิภาพสูงซึ่งติดตั้ง Gigabit interface
ง.ไม่มีข้อถูก
ตอบ ง.
10.ฟาสต์อีเทอร์เน็ตสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านใด
ก.กราฟิกดีไซน์
ข.การพิมพ์
ค.การนำเสนอ
ง.การตกแต่งภาพ
ตอบ ก.

ไม่มีความคิดเห็น: