วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ออกข้อสอบ

ออกข้อสอบ OSI Model

1. OSI ย่อมาจากคำอะไร?

2. OSI Model ได้แบ่งลักษณะของออกเป็นกี่กลุ่มใหญ่? คืออะไรบ้าง?

3. OSI จะแบ่งการทำงานของระบบเครือข่ายออกเป็น 7 ชั้น คืออะไรบ้าง?

4. Application-oriented Layers เป็น 4 Layer คืออะไร?
ก. Transport
ข. Presentation
ค. Physical
ง. Network
จ. Data link

5. Network-dependent Layers เป็น 3 Layers
ก. Session
ข. Network
ค. Presentation
ง. Application
จ. Physicalhttp://guru.google.co.th/guru/thread?
http://www.udonoa.com/www-tam/Knowledge/OSImodel.html

ไม่มีความคิดเห็น: